Om patientföreningen

Föreningen bildades under våren 2021. Det här är föreningens styrelse:

Emma Nordenstedt – ordförande
Karolina Stenqvist – kassör
Liv Sundström – ledamot
Erika Lundell – ledamot
Karin Stenfeldt – ledamot
Amanda Björk – ledamot
Malene Falk – ledamot

Du kan kontakta oss på e-postadressen: preeklampsiforeningen@gmail.com.
Samtliga i styrelsen har tillgång till e-posten.

Vad föreningen gjort sitt första år

Hur föreningen kom till

Preeklampsiföreningen bildades våren 2021 av en grupp kvinnor som alla har genomgått preeklampsi, eklampsi och /eller HELLP. Vi kom i kontakt med varandra genom olika stödgrupper i sociala medier för kvinnor som har/haft preeklampsi, eklampsi eller HELLP. En patientförening har varit på gång flera gånger de senaste åren, men då det ofta är en erfarenhet som det tar tid att läka från och få perspektiv till så har det aldrig nått hela vägen fram. Nu är vi oerhört stolta att äntligen ha nått målet och bildat en efterlängtad och välbehövd patientförening.

Namnet Preeklampsiföreningen – patientföreningen för preeklampsi, eklampsi och HELLP kom till utifrån att vi ville samla de tre tillstånden under namnet preeklampsi då det egentligen är samma syndrom, men som ger sig till uttryck på olika sätt. Det är också väldigt viktigt för oss att det är tydligt att vi som förening kommer arbeta för patienter med alla tre tillstånden. Även om det är samma syndrom skiljer sig erfarenheterna och upplevelserna av preeklampsi beroende vilken form av preeklampsi man har haft.

Vårt syfte är främst att erbjuda stöd och tillvarata intressen för kvinnor som genomgått preeklampsi, eklampsi och HELLP, men även för partner, närstående och barn till patienter med dessa. Vi önskar att alla drabbade ska kunna känna igen sig i berättelser och skildringar av olika delar av förloppet kring att få diagnosen och bli föräldrar mitt i detta.

Föreningen vill också lyfta fram att preeklampsi, eklampsi och HELLP är tillstånd som drabbar hela familjen; mamma, barn men även partner och andra närstående.

Att arbeta för att medvetandegöra och informera allmänhet, hälso- och sjukvården, institutioner och myndigheter om preeklampsi och patienters erfarenhet av både sjukdomen och vården med syfte att förbättra den.

Att genom samarbete med företrädare för hälso- och sjukvård, regioner och kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper öka kunskapen och förbättra vården av preeklampsi, eklampsi och HELLP.

Delar av våra stadgar

Preeklampsiföreningen – patientföreningen för preeklampsi/eklampsi/HELLP är en ideell sammanslutning vars ändamål är att verka utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:

  1. Stödja och tillvarata intressen för kvinnor som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
  2. Stödja och tillvarata intressen för barn som fötts av mödrar som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
  3. Stödja och tillvarata intressen för närstående till kvinnor som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
  4. Verka för upplysning till myndigheter, institutioner, sjukvård och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
  5. Samarbeta med företrädare för sjukvård, regioner och kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper för att öka kunskapen och förbättra vården inom området preeklampsi/eklampsi/HELLP.
  6. Ordna träffar för social gemenskap och information för medlemmarna.
%d bloggare gillar detta: