Föreningens stadgar

Stadgar för Preeklampsiföreningen – patientföreningen för preeklampsi/eklampsi/HELLP

Antagna vid konstituerande möte 2021-04-21

§ 1

Namn: Föreningens namn är Preeklampsiföreningen – patientföreningen för preeklampsi/eklampsi/HELLP med registrerat säte i Täby kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer och är partipolitiska och religiöst obunden. 

§ 2

Ändamål: Preeklampsiföreningen – patientföreningen för preeklampsi/eklampsi/HELLP är en ideell sammanslutning vars ändamål är att verka utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:

 • Stödja och tillvarata intressen för kvinnor som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
 • Stödja och tillvarata intressen för barn som fötts av mödrar som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
 • Stödja och tillvarata intressen för närstående till kvinnor som har/haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
 • Verka för upplysning till myndigheter, institutioner, sjukvård och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
 • Samarbeta med företrädare för sjukvård, regioner och kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper för att öka kunskapen och förbättra vården inom området preeklampsi/eklampsi/HELLP.
 • Ordna träffar för social gemenskap och information för medlemmarna.

§ 3

Medlemskap:

 • Medlem kan person bli som för egen eller andras del berörs av händelser som förknippas med någon som har/har haft preeklampsi/eklampsi/HELLP.
 • Medlem i patientföreningen är den som betalar fastställd årsavgift till föreningen.
 • Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
 • När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Genom sitt medlemskap godkänner medlemmen att föreningen får behandla personuppgifter enligt gällande lagstiftning i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet.
 • Medlemskap upphör då avgift inte betalats eller efter utträdesanmälan till styrelsen. Utträdesanmälan ska ske skriftligen till styrelsen.
 • Medlem som inte verkar i enlighet med patientföreningens stadgar eller bryter mot andra av patientföreningen fattade beslut kan uteslutas ur patientföreningen. Sådant beslut fattas av patientföreningens styrelse och har omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas och detta överklagande måste ha inkommit till föreningens styrelse skriftligen senast 60 dagar efter det att beslutet översänts till medlemmen.

§ 4 

Årsavgift: Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår. Avgiften skall betalas senast den 15 mars. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober avser även nästkommande kalenderår.

§ 5

Styrelse: Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som

väljs vid årsmötet. Styrelsen består av ordförande samt 2-6 ledamöter. Samtliga styrelseledamöter väljs för ett år i taget. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att

•                    tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.

•                    verkställa av årsmötet fattade beslut.

•                    planera, leda och fördela arbetet inom föreningen dvs gemensamt ansvara för föreningens allmänna skötsel.

•                    ansvara för den ekonomiska förvaltningen.

•                    förbereda årsmöte.

§ 6

Firmateckning: Styrelsen utser inom sig de personer som äger rätt att teckna

föreningens firma. Föreningens firma tecknas av två ledamöter tillsammans.

§ 7

Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår ska vara 1/1 – 31/12.

§ 8

Årsmöte: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas en gång per år och då senast den 30 juni. Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet ska göra en skriftlig framställning till styrelsen senast en månad före årsmötet. Skriftlig kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet och ska åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning, förslag till dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttranden.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas

1. Frågan om årsmötet har sammankallats på behörigt sätt.

2. Val av justeringsmän.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Upprättande av röstlängd.

5. Ekonomisk sammanställning för föregående verksamhetsår.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Val av styrelsens ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter.

10. Val av valberedning i den mån behov finns.

11. Övriga frågor.

§ 9

Stadgeändring: Beslut om stadgeändring eller komplettering av föreningens stadgar

skall för att bli giltigt fattas på årsmötet och därvid bifallas av minst två tredjedelar av

de närvarande medlemmarna. Vid kallelse till årsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 10

Upplösning/nedläggning av patientföreningen: För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar sedan alla skulder reglerats på något sätt bidra till forskningen för preeklampsi. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig. Föreningens handlingar skall arkiveras på Stadsarkivet.

%d bloggare gillar detta: